Si te krijojmë një klasë ? (Web)
Në faqen fillestare te Google Classroomit klikojmë në Add and then Create Class sikur në foton e më lartë.
Dhe më pastaj na paraqitet dritarja për ta plotësuar me të dhënat e klasës.Class name – Emri i klasës. Në këtë fushë shënojmë emrin e klasës. Kjo fushë është e patjetërsueshme që të plotësohet ndërsa të tjerat munden edhe të mbeten të zbrazura.

Section – Seksioni apo Drejtimi

Subject – Lënda

Room – Klasa apo salla e mbajtjes së ligjeratave.

Comments