Përdorimi i aplikacionit “Classroom” dhe kyqja në klasë (Android)
Përdorimi i aplikacionit “Classroom” dhe krijimi i klasës

Nëse procedura e instalimit ka shkuar me sukses dhe qasja në aplikacion atëherë hapat në vijim ju ndihmojnë që të kyçeni në një klasë “online” për mbajtjen e mësimit përmes internetit.                                       

 1. Shtypni ikonën 

 2. Pas fillimit të aplikacionit “Classroom” e fitojmë figurën e mëposhtme.


3. Shtypim butonin  i cili gjendet në anën e djathtë-lartë të ekranit të telefonit i cili na mundëson të kyçemi në një klasë virtuale.
4.   Zgjedhim opsionin “Join class”
5Pastaj në fushën “Class code” shënojmë kodin e dërguar nga mësimdhënësi i lëndës           

6. Pastaj në anën e djathtë të ekranit shtypim “Join”
7. Pas kyçjes së klasës së caktuar pamja duket kështu                                                              
8. Shtypim butonin  , nëse profesori ka publikuar ndonjë detyrë apo test atëherë ju paraqite këtu pastaj klikoni mbi këtë detyrë dhe shfaqet figura e mëposhtme.     


9. Duke zvarritur shigjetën lartë nga figura e hapit 8 kemi këtë figurë   
                                          

10. Në “Add attachment” mund të ngarkoni punën e juaj që e keni bërë për ta zgjidhur detyrën. Pasi të shtypet butoni “Add attachment” ju shfaqet figura në hapin 11.
      

“  11."Add attachment” ju mundëson që kësaj detyre ti bashkëngjisim këto lloj materiali:     
  • Drive – ndonjë material nga Hardisku virtual                                          
  • Link – ndonjë lidhëse nga interneti  
  • File – ndonjë dokument nga telefoni
  • Take photo – ndonjë foto
  • Record video – ndonjë video incizim                                                       
  • New Docs – apo ta krijoni një do dokument të ri të Word-it                               
  • New Slides – apo ta krijoni një dokument të ri për prezantime   
  • New Sheets – apo ta krijoni një dokument të ri të Excel-it                                                    
  • New PDF – apo ta krijoni një dokument të ri të formatit PDF. 
k
                                                         
1 12. Dhe në fund shtypet butoni për të publikuar zgjidhjen


Comments